کتابخانه کشاورزی و منابع طبیعی

کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس مسئول کتابخانه: مریم نظری      

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

نشانی پست الکترونیکی :                                 Maryam.nazari@Jemail.com  

·         تاریخ تاسیس : 1373 ه . ش

·         تعداد کل کتاب :17327 جلد

·         تعداد کل کتاب فارسی : 14950 جلد

·         تعداد کل کتاب لاتین : 2377 جلد

·         تعداد کل نشریات : 341 عنوان

·         تعداد کل نشریات فارسی : 310 عنوان

·         تعداد کل نشریات لاتین : 31 عنوان

·         تعداد پایان نامه ها : 2003 عنوان

·         تعداد لوح فشرده : 387 حلقه

·         تعدادنوار وفیلم : 18 نسخه 

·         تعداد اعضاء فعال : 1335 نفر

   تعداد E-Book: 1350 عنوان