کتابخانه پرستاری و مامائی

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

 

کتابخانه الکترونیکی دانشکده

کارشناس مسئول کتابخانه: آذردخت پورحیدری      

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

نشانی پست الکترونیکی :                                          Azar801@yahoo.com

·         تاریخ تاسیس : 1365 ه . ش

·         تعداد کل کتاب : 17385 جلد

·         تعداد کل کتاب فارسی : 14804 جلد

·         تعداد کل کتاب لاتین : 2581 جلد

·         تعداد کل نشریات : 61 عنوان

·         تعداد کل نشریات فارسی: 28 عنوان

·         تعداد کل نشریات لاتین: 33 عنوان

·         تعداد لوح فشرده : 580 حلقه

·         تعداد نوار شنیداری : 10 کاست

·         تعداد اعضاء فعال : 819 نفر

·         تعداد E-Book: 3000 عنوان